X

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Więcej informacji

Konkurs dla architektów

Opisy

Konkurs dla architektów: "Łazienka w dobrym stylu!" widziana oczyma projektantów wnętrz.

Rozpoczynamy drugą edycję konkursu dla architektów i projektantów wnętrz, tym razem skupiając się na pomieszczeniu, które nie tylko pomaga dbać o higienę codzienną, ale jest również źródłem relaksujących kąpieli.

Konkurs "Łazienka w dobrym stylu!" pozwoli projektantom zobrazować, jak stworzyć funkcjonalną, ergonomiczną, a zarazem stylową łazienkę, która będzie przyjazna dla każdego domownika.

Udział w konkursie umożliwia specjalnie przygotowana witryna architekt.deante.pl poznana przez tych architektów, którzy wzięli udział w poprzedniej edycji - "Kuchnie z pasją!". Po zarejestrowaniu w serwisie każdy projektant ma możliwość nie tylko opublikowania swoich prac, ale również otrzymuje dostęp do szeregu innych materiałów stanowiących wsparcie przy projektowaniu, między innymi do modeli 3D produktów marki Deante.

Jury w tej edycji weźmie pod uwagę nie tylko pomysłowość i stylizację projektów, ale również jakość przygotowanych renderów 2D. Mile widziane będą elementy pokazujące, że zaprojektowana łazienka może być użytkowana przez wiele osób, ale przede wszystkim zyskają te propozycje w których wykorzystane zostaną nowości z oferty Deante.

Dla trzech najlepszych projektów przygotowana jest atrakcyjna seria nagród.

Suma nagród pieniężnych ufundowanych przez firmę Deante to 9000 zł, a do tego Deante nagradza również produktami o wartości 3500 zł. W puli zarezerwowanej dla każdego z 3 zwycięzców znalazły się również:

Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 15.05.2010 do dnia 31.08.2010 i w tym przedziale czasowym istnieje możliwość zgłaszania prac.

Regulamin konkursu - "Łazienka w dobrym stylu"

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Deante Antczak Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000076482
 2. Patronami medialnymi niniejszego konkursu są:
  • Publikator Sp z o.o. z siedzibą: ul. Andersa 38, 15-113 Białystok o numerach KRS 0000084741, NIP: 542-021-03-91
  • PROCAD S.A. z siedzibą: 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 215 o numerach NIP: 583-10-03-488, REGON: 190330106. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000258329
  • Meble.pl Sp. z o.o., ul. Rudna Mała 47a, 36-060 Głogów Małopolski, o numerze KRS 0000321665
  • Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak, Robert Wójciak Sp. J. z siedzibą: ul. Czysta 2-4, 50-013 Wrocław, o numerach REGON: 931987209, NIP: 897-16-05-744, KRS: 0000123673
 3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 15.05.2010 do dnia 31.08.2010 i w tym przedziale czasowym istnieje możliwość zgłaszania prac.
 4. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Polski dla nieograniczonej rzeszy Uczestników i ma na celu zapoznanie potencjalnych uczestników z ofertą firmy Deante.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu. Postępowanie niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu powoduje natychmiastowe wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie i utratę prawa do ubiegania się o nagrodę.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do środowiska architektów oraz projektantów wnętrz.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
 3. Udział w konkursie mogą brać osoby fizyczne indywidualnie bądź w zespołach, zwanych zespołami projektowymi.

§3
Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie najlepszego projektu Łazienki z wykorzystaniem produktów firmy DEANTE, który spełniać będzie następujące warunki:
  • a) użyto w nim przynajmniej 4 produktów firmy Deante,
  • b) dostarczono rendery projektu z przynajmniej 4 dowolnych rzutów, z czego jeden z renderów będzie bezpośrednim zbliżeniem na produkt Deante,
  • c) dostarczono szkice techniczne projektu w postaci plików .pdf,
  • d) dostarczono pliki źródłowe projektu w programie w którym był wykonany,
  • e) przedstawia łazienkę którą można skategoryzować w przestrzeniach: do 8m2, do 15m2, większe,
  • f) posiada spis użytych w projekcie elementów wyposażenia łazienki z podaniem ich cen i producenta wraz z szacunkowym kosztorysem całego projektu,
  • g) posiada dokumentację w postaci opisu zamysłu projektu (do 1 strony A4 maszynopisu),
  • h) przesłano na adres organizatora wypełniony i podpisany przez wszystkich współautorów dokument PDF.

§4
Forma i termin składania prac konkursowych

 1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie według załącznika nr 1 do siedziby Organizatora (Deante Antczak sp.j. al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź, z dopiskiem "Dział Marketingu") wraz z opracowaniem projektowym przygotowanym i przesłanym w formie elektronicznej według zasad opisanych poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2010r.
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 winien być przygotowany w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska autora zaś w przypadku pracy zbiorowej- wszystkich współautorów projektu, ich adresów, numerów PESEL, NIP oraz telefonów i adresów poczty elektronicznej oraz zawierać oświadczenie uczestników o zobowiązaniu do przeniesienia majątkowych praw autorskich na wskazanych polach eksploatacji - stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu sporządzone według wzorów zawartych w załącznikach do regulaminu. Wniosek wypełniony nieprawidłowo, w sposób niekompletny bądź zawierający dane niezgodne z rzeczywistością powoduje pozostawienie nadesłane przez autora projektu bez rozpoznania, zaś w przypadku ujawnienia się powyższych o nieprawidłowości po rozstrzygnięciu konkursu - dyskwalifikację uczestnika.
 3. Pobranie formularza załącznika, o którym mowa w pkt. 1 odbywa się według następującej procedury:
  • Osoba zainteresowana udziałem w konkursie dokonuje wstępnej rejestracji na stronie internetowej http://deante.pl/?id=121 wybierając kolejno z menu na górze "Produkty - Dla architektów", a następnie klikając w link "Zarejestruj się".
  • Po dokonaniu wskazanych wyżej czynności uczestnik ma obowiązek wypełnić formularz wstępnej rejestracji w systemie podając w polu "typ konta" opcje "Architekt".
  • Po dokonaniu rejestracji na podany przez uczestnika adres e-mail przesyłana jest wiadomość elektroniczna potwierdzająca rejestrację uczestnika w systemie i weryfikująca prawidłowość podanych przez niego danych, którą uczestnik ma obowiązek otworzyć, klikając w zamieszczony w niej link, co pozwala na otwarcie konta uczestnika przez organizatora.
  • W ciągu 24 godzin od momentu aktywacji linku zamieszczonego w treści przesłanej wiadomości e-mail, konto zostaje uruchomione, co pozwala uczestnikowi na zalogowanie się na stronie architekt.deante.pl i po wejściu w opcję "Moje projekty - dodaj nowy" utworzenie nowego projektu i pobranie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Opracowanie projektowe w formie zapisu elektronicznego zgodnie z zestawieniem wskazanym w §3 uczestnik przesyła drogą elektroniczną wchodząc na stronę internetową www.denate.pl według następującej procedury:
  • Loguje się na stronie architekt.deante.pl
  • Wchodzi w opcję "Moje projekty" i wybiera utworzony przez siebie projekt (procedura z §4 p.3)
  • Umieszcza pliki wymienione w § 3 wybierając w kolejności opcje "przeglądaj" a następnie "wgraj pliki".
  • Listę przesłanych plików można zweryfikować wybierając opcję "odśwież"
  • W przypadku gdy plik zostanie zaznaczony, a następnie zostanie wybrana opcja "odśwież/usuń" plik zostanie usunięty.
 5. Uczestnik może nadesłać na konkurs nieograniczoną liczbę projektów, jednakże wszystkie nadesłane projekty uczestnik zgłasza z jednego Konta, w ramach którego dokonał wstępnej rejestracji i pobrania załącznika nr 1. Analogiczne reguły stosuje się w przypadku nadsyłania prac zbiorowych. W takim przypadku system rejestruje jako uczestnika zespół autorów, który ma prawo zgłaszać projekty także wyłącznie z jednego konta w ramach którego dokonał wstępnej rejestracji i pobrania załącznika nr 1.
 6. Projekt może być zgłoszony jeden raz podczas edycji konkursu. W przypadku zgłoszenia tego samego projektu przez tego samego bądź różnych autorów, w konkursie uczestniczy projekt, który zgłoszony został jako pierwszy.
 7. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone projekty opracowane dla innych potrzeb niż udział w niniejszym konkursie pod warunkiem, że ich zgłoszenie nie będzie naruszało praw autorskich do projektu przysługujących osobom trzecim.

§ 5
Jury Konkursu

 1. 1.W skład Jury Konkursowego wchodzą:
  • 2 przedstawicieli Organizatora
   Anna Kowalska - Z-ca Dyr. Handlowego ds. Marketingu
   Piotr Jóźwiak - Specjalista ds. marketingu
  • 2 przedstawicieli firmy PROCAD S.A.
   Jarosław Jarzyński - Prezes PROCAD S.A.
   Łukasz Ziółkowski - Kierownik Działu ARCHISPACE
  • 2 przedstawicieli wydawnictwa Publikator
   Zuzanna Dominów - Redaktor Grupy Wnętrza
   Małgorzata Nietupska - Redaktor Naczelny Świata Łazienek i Kuchni
  • 2 przedstawicieli Pracowni Projektowej Archipelag
   Arch. Dorota Palmączyńska - kierownik działu projektowego Pracowni Projektowej ARCHIPELAG
   Marta Wawryszyn - Mroczko, kierownik promocji Pracowni Projektowej ARCHIPELAG
  • 2 przedstawicieli meble.pl
   Regina Czarnik - Dyrektor Meble.pl Sp z o.o.
   Mariusz Malinowski - Dyrektor ds. Reklamy Meble.pl Sp z o.o.
 2. Każdy z członków komisji posiada 12 głosów (punktów) i może przyznać dowolnie wybranym przez siebie projektom od 1 do 4 punktów, nie przekraczając w ten sposób sumy 12 punktów. Członkowie Jury muszą krótko uzasadnić wybór najlepiej ocenionego przez siebie projektu.
 3. Punkty przydziela się do projektu - nie do grupy autorów.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej uczestnikom nie przysługują odwołania.
 5. Ranking Zwycięzców zostanie opublikowany na stronach www.deante.pl
 6. W sytuacji w której kilka projektów osiągnie taką samą liczbę punktów, decydujący jest głos jednego z członków Jury od strony organizatora konkursu - Pani Anny Kowalskiej.
 7. Jeżeli jeden projektant uzyska maksymalną punktację, zajmując więcej niż jedno nagradzane miejsce (1, 2 lub trzecie) otrzyma jedną nagrodę za najwyżej ocenioną pracę. Pozostałe prace nie będą nagradzane.

§ 6
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursach

 1. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 2. Nagrody zostaną wysłane na adres podany na przesłanym przez jednego z uczestników, wygenerowanym przez system pliku PDF (formularzu załączniku). Część pieniężna nagrody zostanie przekazana na rachunek bankowy, który będzie podany na przesłanym przez jednego z uczestników wygenerowanym przez system pliku PDF (formularzu załączniku).
 3. Wypełniony wydruk pliku PDF powinien być wysłany na adres siedziby organizatora.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15.09.2010r.
 5. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.deante.pl
 6. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody poprzez wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji.
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (PESEL, NIP, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 8. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 9. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu.

§7
Nagrody w konkursie

 1. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody za zajęcie:
  Pierwszego miejsca:
  • 5000 PLN + produkty Deante o wartości 2000 PLN - nagroda od Deante Sp. J.
  • roczna prenumerata magazynów Świata Łazienek i Kuchni oraz Dobrze Mieszkaj - nagroda od Publikator Sp. z o.o.
  • roczna rozszerzona wizytówka projektanta w portalu dobrzemieszkaj.pl - nagroda od Publikator Sp. z o.o.
  • bezpłatny roczny dostęp do bibliotek płatnych w serwisie archispace.pl - nagroda od PROCAD S. A.
  • szkolenie, wybrane z terminarza szkoleń PROCAD S.A., w centrum szkoleniowym PROCAD S.A. na terenie całego kraju - nagroda od PROCAD S. A.
  Drugiego miejsca:
  • 3000 PLN + produkty Deante o wartości 1000 PLN - nagroda od Deante Sp. J.
  • roczna prenumerata magazynów Świata Łazienek i Kuchni oraz Dobrze Mieszkaj - nagroda od Publikator Sp. z o.o.
  • roczna rozszerzona wizytówka projektanta w portalu dobrzemieszkaj.pl - nagroda od Publikator Sp. z o.o.
  • bezpłatny roczny dostęp do bibliotek płatnych w serwisie archispace.pl - nagroda od PROCAD S. A.
  • szkolenie, wybrane z terminarza szkoleń PROCAD S.A., w centrum szkoleniowym PROCAD S.A. na terenie całego kraju - nagroda od PROCAD S. A.
  Trzeciego miejsca:
  • 1000 PLN + produkty Deante o wartości 500 PLN - nagroda od Deante Sp. J.
  • roczna prenumerata magazynów Świata Łazienek i Kuchni oraz Dobrze Mieszkaj - nagroda od Publikator Sp. z o.o.
  • roczna rozszerzona wizytówka projektanta w portalu dobrzemieszkaj.pl - nagroda od Publikator Sp. z o.o.
  • bezpłatny roczny dostęp do bibliotek płatnych w serwisie archispace.pl - nagroda od PROCAD S. A.
  • szkolenie, wybrane z terminarza szkoleń PROCAD S.A., w centrum szkoleniowym PROCAD S.A. na terenie całego kraju - nagroda od PROCAD S. A.
 2. PROCAD S.A. pokrywa koszt szkolenia oraz Catering. Koszt dojazdu oraz noclegu pokrywa zwycięzca.
 3. Zwycięzcy są zobowiązani do zadeklarowania udziału w jednym ze szkoleń zgodnie z terminarzem szkoleń dostępnym na stronie http://www.procad.pl/pf/page/szkolenia/termin/szukaj/-1.
  a) Deklaracja udziału w jednym ze szkoleń może się odbyć nie później niż na 14 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
  b) Można wybierać ze szkoleń, których terminy nie przekroczą 15.02.2011
 4. Nagrody rzeczowe przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 5. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 6. W przypadku zgłoszenia do udziału w konkursie zespołu projektowego, jako uczestnik konkursu traktowany jest zespół autorów i ewentualna nagroda przyznawana jest na rzecz zespołu, a nie na rzecz każdego autora indywidualnie.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.deante.pl
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu zgłaszania prac z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 8. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.
 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Przeczytaj także

Dla producentów | Formy reklamowe | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt