X

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Więcej informacji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU ARCHISPACE.PL

Definicje

1.   Regulamin - poniższy dokument określający zasady funkcjonowania portalu internetowego ARCHISPACE

2.   Porta Internetowy ARCHISPACE- również „ARCHISPACE”, „Portal” lub „Serwis” - platforma działająca w sieci internetowej, dostępna za pomocą przeglądarki internetowej udostępniająca biblioteki cyfrowych wersji produktów budowlanych wspomagających proces projektowy

3.   Użytkownik – osoba, która zdecyduje się na pobieranie udostępnionych przez portal ARCHISPACE bibliotek cyfrowych wersji produktów budowlanych lub udostępnianie własnych cyfrowych rysunków CAD po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu regulaminu i zalogowania się do portalu.

4.   Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.   Producent – użytkownik będący reprezentantem przedsiębiorstwa, które zdecydowało się upublicznić użytkownikom portalu ARCHISPACE cyfrowe wersje oferowanych przez siebie produktów.

6.   Projektant – użytkownik, który w procesie rejestracji na portalu ARCHISPACE wybrał typ rejestracji „Projektant”, zaakceptował regulamin i dokonał logowania do portalu ARCHISPACE

 

Postanowienia ogólne

7.   Właścicielem portalu internetowego ARCHISPACE jest firma PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej 215, NIP: 584-10-03-488, REGON: 190330106, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 901 900,00 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258329, zwana dalej również Spółką.

8.   Portal internetowy ARCHISPACE, zwany dalej również „ARCHISPACE”, „Portal” lub „Serwis”, jest prowadzony pod adresem internetowym www.archispace.pl.

9.   Portal stanowi platformę informatyczną szybko dostępnej i na bieżąco aktualizowanej informacji o produktach, materiałach i technologiach wykorzystywanych w procesie projektowania i opracowania dokumentacji technicznej inwestycji budowlanych. ARCHISPACE jest przeznaczony dla producentów i projektantów /architektów, projektantów branż budowlanych/. Podstawowym elementem ARCHISPACE są przedstawione w postaci cyfrowej produkty producentów gotowe do wykorzystania podczas projektowania systemami wspomagania projektowania (CAD). Typowy produkt jest przedstawiony poprzez modele trójwymiarowe, rysunki CAD, rysunki detali rozwiązań konstrukcyjnych oraz informacje techniczne, kalkulacje, opisy i zdjęcia - elementy niezbędne podczas procesu wyboru.

10. Każdej osobie, która zaakceptuje wymienione poniżej warunki korzystania z portalu ARCHISPACE, i zobowiąże się do ich przestrzegania, PROCAD SA udostępni możliwość korzystania z platformy ARCHISPACE przy wykorzystaniu unikalnego konta /loginu oraz hasła/. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdą osobę posiadającą Konto w serwisie oraz każdą osobę której właściciel konta udostępnił konto lub umożliwił korzystanie z niego – zwaną dalej Użytkownikiem. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

11. Korzystanie z portalu ARCHISPACE wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Użytkownika. Portal działa prawidłowo na najnowszych wersjach przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

12. PROCAD SA  wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z portalu ARCHISPACE przez Użytkownika w celu: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), a także w celu dostosowania portalu ARCHISPACE do potrzeb Użytkowników. Szczegóły wykorzystywania plików Cookies przez z portal ARCHISPACE znajdują się w dokumencie polityka prywatności.

Warunki korzystania z platformy Archispace

13. Korzystanie z platformy ARCHISPACE może odbywać się w formie uczestnictwa w nim Użytkownika jako "Producent" albo jako "Projektant". Założenie i korzystanie z konta może być darmowe lub odpłatne. Korzystanie z płatnego konta podlega dodatkowo odrębnej umowie realizacyjnej.

14. Warunkiem korzystania z platformy ARCHISPACE jest:

1.     Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz

2.     Umowa realizacyjna (mająca zastosowanie w wersji płatnej serwisu).

15. Akceptacja warunków korzystania z platformy ARCHISPACE następuje przez oświadczenie pisemne lub przez email z wnioskiem o przyznanie loginu i hasła, zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji przez Internet, lub rozpoczęcie korzystania z ARCHISPACE przy użyciu przyznanego elektronicznie (lub wybranego) loginu i hasła. Nie później niż z chwilą rozpoczęcia korzystania z ARCHISPACE przy użyciu loginu i hasła Użytkownik jest związany prawami i obowiązkami opisanymi w Warunkach korzystania z ARCHISPACE i zobowiązuje się ich przestrzegać.

16. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do ARCHISPACE w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów ARCHISPACE w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki.

17. Użytkownik, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu ARCHISPACE, oraz zamieszczać materiały, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Serwisu ARCHISPACE, w której zostały zamieszczone, materiały niemerytoryczne lub nie na temat, niezwiązane z tematyką Portalu wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron.

18. Użytkownik z momentem zamieszczenia danego Materiału:

1)   oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Serwisie ARCHISPACE, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

2)   oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

3)   zamieszczając dany Materiał w Serwisu ARCHISPACE udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Serwisu ARCHISPACE, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Użytkownikowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

4)   na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisu ARCHISPACE, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.

19.  PROCAD SA uprawniona jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu ARCHISPACE naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Użytkownika zostanie on powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie ARCHISPACE. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

20.  PROCAD SA uprawniona jest do usuwania z Serwisu ARCHISPACE Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika zostanie on powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisu ARCHISPACE.

21. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Serwis ARCHISPACE nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika.

22.  PROCAD SA, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisu ARCHISPACE. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Serwisu ARCHISPACE narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę poprzez wysłanie informacji na adres archispace@archispace.pl, wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Serwisu ARCHISPACE oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.

Zamieszczanie materiałów na Portalu ARCHISPACE

23. Umieszczanie danych tekstowych i binarnych w postaci tekstów, zdjęć i plików CAD w bazie danych ARCHISPACE dokonuje się poprzez formularz dostępny w ramach panelu administracyjnego Użytkownika. Umieszczając dany produkt Użytkownik obowiązany jest do oznaczenia jego cech poprzez wpisanie go do odpowiedniej kategorii.

24. Użytkownik umieszczając dane produktu ("Projekt") w serwisie ARCHISPACE zachowuje wszelkie prawa autorskie (copyrights) do niego. Użytkownik ma prawo umieścić w serwisie jedynie Projekty, do których posiada prawa autorskie w wystarczającym zakresie. Umieszczenie Projektów naruszających cudze prawa autorskie może być podstawą blokady lub usunięcia Konta Użytkownika.

25. Użytkownik umieszczając w serwisie ARCHISPACE pliki lub treści, w tym w szczególności Projekty (łącznie zwane dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela PROCAD licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:

1)   nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,

2)   nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa wprowadzenia do pamięci komputera, prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,

3)   nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w serwisie ARCHISPACE oraz – w celu promocji i marketingu serwisu ARCHISPACE – w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym medium (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych);

4)   nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,

5)   nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji),

26. Użytkownik umieszczając w serwisie ARCHISPACE pliki lub treści, a w szczególności Projekty (łącznie zwane dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela pozostałym Uczestnikom ARCHISPACE nieograniczonej w czasie i co do terytorium, nieodpłatnej licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powyżej wskazaną ustawę, do wykorzystania utworów jako elementów projektów architektoniczno-budowlanych. Modyfikacja wzorów architektonicznych, konstrukcyjnych, designu itp. przez Użytkowników jest dozwolona tylko za zgodą Użytkownika, który umieścił dany plik w ARCHISPACE, o ile przysługują mu prawa autorskie w wymaganym zakresie. Zabronione jest ponadto odpłatne zbywanie plików pobranych z ARCHISPACE oraz usuwanie z plików informacji o ich autorze oraz właścicielu praw autorskich, jak również producencie materiału budowlanego, który przedstawia dany Projekt.

Zasady transakcji zawieranych pomiędzy użytkownikami Archispace

27. Każdy z użytkowników Archispace może, na zasadach opisanych w sekcji „Zamieszczanie materiałów na Portalu ARCHISPACE” niniejszego Regulaminu, utworzyć katalog komputerowy i w tym katalogu zamieścić utwory graficzne zapisane w formacie cyfrowym.

28.  Użytkownik może umożliwić innym użytkownikom dostęp do założonego i zarządzanego przez siebie katalogu oraz pobieranie znajdujących się tam plików:

1)   w systemie "freeware"

2)   w systemie "kredytware"

29. Poprzez pobranie pliku dochodzi do zawarcia umowy licencji pomiędzy Twórcą (użytkownikiem, który umieścił plik w przestrzeni Archispace), a Nabywcą (użytkownikiem, który pobrał plik).

30. Do umowy licencji, na podstawie której dochodzi do upoważnienia Nabywcy do korzystania z danego utworu mają zastosowanie zasady zawarte w Regulaminie, pkt 25.4, ze zmianami wynikającymi z niniejszego punktu.

31. W przypadku umożliwienia pobierania plików użytkownik samodzielnie określa w "kredytach" cenę licencji uprawniającej nabywcę do korzystania z danego utworu ("kredytware") albo określa, że użytkownicy Archispace uprawnieni są do korzystania z pliku na zasadzie "freeware".

32. "Kredyty" są umowną metodą rozliczeń pomiędzy użytkownikami Archispace, administrowaną przez PROCAD SA

33. "Kredyty" użytkownik nabywa dokonując stosownej wpłaty na rachunek bankowy PROCAD SA w Gdańsku. Szczegółowy opis procedury nabywania "kredytów" znajduje się w zakładce "Zamów dodatkowe kredyty" pod adresem : www.archispace.pl/kredyty.

34. Cena 1 "kredytu" płatna na rachunek PROCAD wynosi 1 zł + VAT.

35. Nabycie "kredytów" może nastąpić również poprzez sprzedaż w zamian za "kredyty" własnego utworu użytkownika.

36. Kolejną możliwością nabycia "kredytów" jest transfer kredytów z posiadanej przez użytkownika karty procent (program lojalnościowy PROCAD SA). Aktualny przelicznik punktów procent na "kredyty" Archispace jest podawany na stronie umożliwiającej dokonanie transferu.

37. PROCAD SA administruje plikami w taki sposób, że system umożliwia pobranie plików oznaczonych przez ich właściciela jako "odpłatne" wyłącznie osobom (użytkownikom) posiadającym wystarczającą ilość "kredytów" na swoim koncie.

38. PROCAD SA administruje "kredytami" prowadząc bazę danych, w której zapisywana jest ilość "kredytów" przysługujących danemu użytkownikowi. Funkcjonalność tej bazy przewiduje rejestrowanie skutków transakcji, tj. zmniejszenie liczby kredytów u nabywcy licencji i zwiększenie ich liczby u sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca otrzymuje 50% kredytów zapłaconych przez Nabywcę, pozostałe "kredyty" przypadają PROCAD SA, jako administratorowi systemu. "Przepływ" kredytów między Nabywcą, a Twórcą następuje w momencie transakcji.

39. Historia "kredytowa" użytkownika jest dostępna z jego strony startowej wybierając pozycję Kredyty. Każda operacja związana z "kredytami" w serwisie ARCHISPACE jest rejestrowana w tym miejscu. Poszczególne operacje wyświetlane są jako lista. Kolejne kolumny oznaczają: Datę zamówienia, Ilość Kredytów, Opis, Podgląd. Pole Data zamówienia podaję datę operacji związanej z kredytami: zamówienia/kupienia kredytów, kupienia rysunków. Ilość podaje liczbę kredytów jaka została zrealizowana na poszczególne operację. Kupienie kredytu jest podawane jako wartość ze znakiem "+" a kupienie rysunku wartość ze znakiem "-". W przypadku zamówienia kredytów ze statusem "Płatność niepotwierdzona" wartość zamówionych kredytów będzie podawana bez znaku. Pole "Opis" opisuje wykonaną prze użytkownika operacje związaną z kredytami. Ikona "Podgląd" wyświetla szczegóły wskazanej operacji.

NADUŻYCIA I REKLAMACJE

40. W sytuacji kiedy prezentacja graficzna pobieranego rysunku jest niezgodna z jego fizyczną zawartością kupujący może zgłosić Nadużycie. Nadużycie to funkcja systemu ARCHISPACE która jest dostępna w okresie 7 dni po pobraniu rysunku udostępnionego za "kredyty." Każde zgłoszone nadużycie jest rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych. Do momentu rozpatrzenia nadużycia stan konta kredytowego użytkowników biorących udział w transakcji nie ulega zmianie. Historia zgłaszanych nadużyć to lista wszystkich nadużyć związana z użytkownikiem serwisu ARCHISPACE. Szczegółowy opis działania mechanizmu zgłaszania Nadużyć znajduje się pod adresem www.archispace.pl/kredyty.

41. W przypadku uznania przez PROCAD SA zgłoszenia Nadużycia za słuszne transakcja jest anulowana, tj. Nabywcy zwracane są wszystkie wydane kredyty, natomiast Sprzedawcy otrzymane kredyty są zabierane. Operacja ta jest potem widoczna w Historii "kredytowej". Każde nadużycie jest rozpatrywane indywidualnie i może skutkować zablokowaniem konta Sprzedawcy (i co za tym idzie anulowaniem wszystkich posiadanych przez niego kredytów).

42. W przypadku nie uznania przez PROCAD SA zgłoszenia Nadużycia za słuszne, zostaje ono uznane za niebyłe i usunięte z systemu, a ilość kredytów posiadanych przez każdą ze stron transakcji pozostaje bez zmian.

43. Użytkownik, który uważa, że doszło do nieprawidłowości działania systemu Archispace może zgłosić PROCAD SA reklamację na adres email: archispace@archispace.pl. W szczególności reklamacji podlega "skasowanie kredytów" pomimo braku dostępu do pliku oraz nie naliczenie "kredytów" jako zapłaty za pobrany przez innego użytkownika plik. PROCAD SA reklamację rozpozna w terminie 7 dni roboczych, przy czym milczenie PROCAD SA uważa się za odmowę uwzględnienia reklamacji.

METODY PŁATNOŚCI

44. Podstawową metodą płatności jest przelew na konto bankowe PROCAD SA o numerze 43 1050 1764 1000 0022 9521 8131, prowadzone w ING BANK ŚLĄSKI S.A.

45. Użytkownik może również wybrać następujące formy płatności za zamówione kredyty: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

46. Po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik otrzyma fakturę VAT w formie elektronicznej, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany kona jego koncie.

 

Ochrona danych osobowych

47. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Portalu ARCHISPACE oraz w procesie korzystania z tego Portalu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać rejestrację w serwisie Archispace.pl oraz korzystanie z Portalu.

48. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.

49. Skuteczne założenie konta przez Użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku "Wyślij zgłoszenie" skutkuje automatycznym wyrażeniem zgody na:

1)     przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk,

2)     udostępnianie danych osobowych przez PROCAD SA na rzecz partnerów biznesowych których lista znajduje się na stronie portalu ARCHISPACE pod adresem: https://www.archispace.pl/node/3

3)     używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z treścią art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne,

4)     przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

50. Administratorem danych osobowych jest PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, zarejestrowana w KRS pod nr 0000258329.

51. Administrator, za pośrednictwem Portalu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Portalu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, imię i nazwisko osób kontaktowych oraz ich stanowiska; adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego (do celów rozliczeń). Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

52. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

1)   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

2)   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,

3)   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,

4)   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

53.  Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę lub w celu realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora.

54. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

55. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy (posiadania konta w serwisie Archispace.pl), w celu utrzymania konta Użytkownika, realizowania umowy, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych. Administrator zastrzega sobie prawo, przez cały okres obowiązywania umowy, do wykonywania działań marketingowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Usunięcie konta w serwisie Archispace będzie skutkować zaprzestaniem wykonywania działalności marketingowej, chyba, że użytkownik wyrazi dalszą zgodę na przetwarzania danych we wskazanym celu na podany adres: archispace@archispace.pl.

56. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

4)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)   prawo do przenoszenia danych,

6)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych,

57. w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą być zgłaszane mailowo na adres archispace@archispace.pl. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

58. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

59. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

60. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

61. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym mogą podlegać profilowaniu.

Odpowiedzialność

62. Żaden z Użytkowników ARCHISPACE nie będzie rościł pretensji do PROCAD SA z tytułu zamieszczonych w serwisie utworów, ich przydatności, bezpieczeństwa itp. Użytkownicy przyjmują do wiadomości oraz akceptują fakt, że PROCAD SA zapewnia jedynie platformę wymiany informacji i prezentacji produktów i nie ma wpływu na ich zawartość. Jedynym zobowiązaniem PROCAD SA dotyczącym zawartości jest to, że PROCAD SA zobowiązuje się do zablokowania na 72 godziny dostępu do produktu lub utworu, co do którego osoba trzecia zgłosi zastrzeżenie oświadczając, że narusza on jej prawa autorskie. Po upływie 72 godzin dostęp zostanie wznowiony, chyba że osoba trzecia, o której mowa powyżej przedstawi postanowienie Sądu zakazujące rozpowszechniania utworu albo inny dokument wiarygodnie potwierdzający jej rację, który zostanie uznany przez PROCAD SA. Powyższy zapis ustanawia całość obowiązków PROCAD SA w powyższym zakresie i żadna ze stron nie będzie rościć pretensji do PROCAD SA w związku z opisanymi powyżej działaniami lub decyzjami PROCAD SA.

63. PROCAD SA zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu ARCHISPACE wywołane okolicznościami poza jego rozsądną kontrolą, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników. W szczególności PROCAD SA nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z ARCHISPACE, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie informatycznym lub sprzętowym. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną w miarę możliwości powiadomieni. W szczególności PROCAD SA nie ponosi odpowiedzialności za:

1)     treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,

2)     prawidłowe działanie funkcji serwisu,

3)     skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,

4)     utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,

5)     szkody użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika przez osoby trzecie.

64. PROCAD SA zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający lub rozsyłający treści wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem PROCAD SA bądź innych Użytkowników.

65. PROCAD SA zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu ARCHISPACE bądź innych Użytkowników. PROCAD SA ma ponadto prawo do zablokowania dostępu do ARCHISPACE dla Użytkownika, który narusza którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

66. PROCAD SA informuje, że logowania w serwisie są rejestrowane wraz z adresem IP, z którego ono nastąpiło. PROCAD SA informuje, że każdorazowo gdy otrzyma od uprawnionego organu państwowego powołanego do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, PROCAD SA udostępni takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu. Procad zapewnia przy tym że działa w omawianym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi do przekazywania takich danych.

Rozwiązanie umowy

67. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z ARCHISPACE i usunąć wszystkie umieszczone przez siebie produkty i utwory poprzez pisemny kontakt z firma PROCAD SA.

68. Konsumentom przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jednakże odstąpienie od umowy nie będzie możliwe w odniesieniu do umowy:

1)   w której przedmiotem świadczenia jest usługa realizowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)   świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3)   dostarczania plików i treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

69. W przypadku usunięcia konta Użytkownika i plików (utworów) umieszczonych przez niego, licencja udzielona PROCAD SA na ich rozpowszechnianie pozostaje w mocy w zakresie danych Użytkownika i jego projektów umieszczonych przez PROCAD SA na nośnikach trwałych (CD, DVD, Blue-ray, itp.) rozpowszechnianych (lub przygotowanych do rozpowszechnienia) jako element marketingu i promocji portalu ARCHISPACE.

70. Dla celów dowodowych dane usunięte przez użytkownika przechowywane są w systemie przez 1 rok, w sposób niewidoczny dla innych Użytkowników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

71. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

72. PROCAD SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem www.archispace.pl/regulamin. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.archispace.pl/regulamin.

73. O zmianie regulaminu Użytkownicy będą informowani poprzez skrzynkę wiadomości (integralna część każdego konta użytkownika).

74. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Portalu ARCHISPACE były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Portalu  w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Portalu.

75. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki stron umowy reguluje prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będą właściwe prawem sądy w Polsce. Do rozstrzygania sporów właściwy będzie Sąd w Gdańsku.

Dla producentów | Formy reklamowe | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt