X

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Więcej informacji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU ARCHISPACE.PL

 1. PROCAD SA w Gdańsku, ul. Kartuska 215, zarejestrowana w KRS nr 0000258329, oświadcza że :
  1. prowadzi pod adresem internetowym www.archispace.pl portal internetowy ARCHISPACE stanowiący platformę informatyczną szybko dostępnej i na bieżąco aktualizowanej informacji o produktach, materiałach i technologiach wykorzystywanych w procesie projektowania i opracowania dokumentacji technicznej inwestycji budowlanych. ARCHISPACE jest przeznaczony dla producentów i projektantów /architektów, projektantów branż budowlanych/. Podstawowym elementem ARCHISPACE są przedstawione w postaci cyfrowej produkty producentów gotowe do wykorzystania podczas projektowania systemami wspomagania projektowania (CAD). Typowy produkt jest przedstawiony poprzez modele trójwymiarowe, rysunki CAD, rysunki detali rozwiązań konstrukcyjnych oraz informacje techniczne, kalkulacje, opisy i zdjęcia - elementy niezbędne podczas procesu wyboru.
  2. każdej osobie, która zaakceptuje wymienione poniżej warunki korzystania z portalu ARCHISPACE, i zobowiąże się do ich przestrzegania, PROCAD SA udostępni możliwość korzystania z platformy ARCHISPACE przy wykorzystaniu unikalnego konta /loginu oraz hasła/. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdą osobę posiadającą Konto w serwisie oraz każdą osobę której właściciel konta udostępnił konto lub umożliwił korzystanie z niego – zwaną dalej Użytkownikiem. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
  3. Korzystanie z platformy ARCHISPACE może odbywać się w formie uczestnictwa jako "Producent" albo jako "Projektant". Założenie i korzystanie z konta może być darmowe lub odpłatne. Korzystanie z płatnego konta podlega dodatkowo odrębnej umowie realizacyjnej.
 2. Na Warunki korzystania z platformy ARCHISPACE składają się :
  1. Niniejszy Regulamin
  2. Umowa realizacyjna (mająca zastosowanie w wersji płatnej serwisu)
 3. Akceptacja warunków korzystania z platformy ARCHISPACE następuje przez oświadczenie pisemne lub przez email z wnioskiem o przyznanie loginu i hasła, zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji przez Internet, lub rozpoczęcie korzystania z ARCHISPACE przy użyciu przyznanego elektronicznie (lub wybranego) loginu i hasła. Nie później niż z chwilą rozpoczęcia korzystania z ARCHISPACE przy użyciu loginu i hasła Użytkownik jest związany prawami i obowiązkami opisanymi w Warunkach korzystania z ARCHISPACE i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do ARCHISPACE w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów ARCHISPACE w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki.
 5. PLIKI UMIESZCZANE NA PLATFORMIE ARCHISPACE:
  1. Umieszczanie danych tekstowych i binarnych w postaci tekstów, zdjęć i plików CAD w bazie danych ARCHISPACE dokonuje się poprzez formularz dostępny w ramach panelu administracyjnego Użytkownika. Umieszczając dany produkt Użytkownik obowiązany jest do oznaczenia jego cech poprzez wpisanie go do odpowiedniej kategorii.
  2. Użytkownik umieszczając dane produktu ("Projekt") w serwisie ARCHISPACE zachowuje wszelkie prawa autorskie (copyrights) do niego. Użytkownik ma prawo umieścić w serwisie jedynie Projekty, do których posiada prawa autorskie w wystarczającym zakresie. Umieszczenie Projektów naruszających cudze prawa autorskie może być podstawą blokady lub usunięcia Konta Użytkownika.
  3. Użytkownik umieszczając w serwisie ARCHISPACE pliki lub treści, w tym w szczególności Projekty (łącznie zwane dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela PROCAD licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:
   1. nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,
   2. nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa wprowadzenia do pamięci komputera, prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,
   3. nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w serwisie ARCHISPACE oraz – w celu promocji i marketingu serwisu ARCHISPACE – w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym medium (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych);
   4. nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
   5. nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji),
  4. Użytkownik umieszczając w serwisie ARCHISPACE pliki lub treści, a w szczególności Projekty (łącznie zwane dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela pozostałym Uczestnikom ARCHISPACE nieograniczonej w czasie i co do terytorium, nieodpłatnej licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powyżej wskazaną ustawę, do wykorzystania utworów jako elementów projektów architektoniczno-budowlanych. Modyfikacja wzorów architektonicznych, konstrukcyjnych, designu itp. przez Użytkowników jest dozwolona tylko za zgodą Użytkownika, który umieścił dany plik w ARCHISPACE, o ile przysługują mu prawa autorskie w wymaganym zakresie. Zabronione jest ponadto odpłatne zbywanie plików pobranych z ARCHISPACE oraz usuwanie z plików informacji o ich autorze oraz właścicielu praw autorskich, jak również producencie materiału budowlanego, który przedstawia dany Projekt.
 6. Niniejszym punkt Regulaminu reguluje zasady transakcji zawieranych pomiędzy użytkownikami Archispace.
  1. Każdy z użytkowników Archispace może utworzyć na zasadach określonych w pkt "5" Regulaminu Archispace, katalog komputerowy i w tym katalogu zamieścić utwory graficzne zapisane w formacie cyfrowym.
  2. Użytkownik może umożliwić innym użytkownikom dostęp do założonego i zarządzanego przez siebie katalogu oraz pobieranie znajdujących się tam plików:
   1. w systemie "freeware"
   2. w systemie "kredytware"
  3. Poprzez pobranie pliku dochodzi do zawarcia umowy licencji pomiędzy Twórcą (użytkownikiem, który umieścił plik w przestrzeni Archispace), a Nabywcą (użytkownikiem, który pobrał plik).
  4. Do umowy licencji, na podstawie której dochodzi do upoważnienia Nabywcy do korzystania z danego utworu mają zastosowanie zasady zawarte w Regulaminie, pkt 5.4, ze zmianami wynikającymi z niniejszego punktu.
  5. W przypadku umożliwienia pobierania plików użytkownik samodzielnie określa w "kredytach" cenę licencji uprawniającej nabywcę do korzystania z danego utworu ("kredytware") albo określa, że użytkownicy Archispace uprawnieni są do korzystania z pliku na zasadzie "freeware".
  6. "Kredyty" są umowną metodą rozliczeń pomiędzy użytkownikami Archispace, administrowaną przez PROCAD SA
  7. "Kredyty" użytkownik nabywa dokonując stosownej wpłaty na rachunek bankowy PROCAD SA w Gdańsku. Szczegółowy opis procedury nabywania "kredytów" znajduje się w zakładce "Zamów dodatkowe kredyty" pod adresem : www.archispace.pl/kredyty. Cena 1 "kredytu" płatna na rachunek PROCAD to 1 zł + VAT.
  8. Nabycie "kredytów" może nastąpić również poprzez sprzedaż w zamian za "kredyty" własnego utworu użytkownika.
  9. Kolejną możliwością nabycia "kredytów" jest transfer kredytów z posiadanej przez użytkownika karty procent (program lojalnościowy PROCAD SA). Aktualny przelicznik punktów procent na "kredyty" Archispace jest podawany na stronie umożliwiającej dokonanie transferu.
  10. PROCAD SA administruje plikami w taki sposób, że system umożliwia pobranie plików oznaczonych przez ich właściciela jako "odpłatne" wyłącznie osobom (użytkownikom) posiadającym wystarczającą ilość "kredytów" na swoim koncie.
  11. PROCAD SA administruje "kredytami" prowadząc bazę danych, w której zapisywana jest ilość "kredytów" przysługujących danemu użytkownikowi. Funkcjonalność tej bazy przewiduje rejestrowanie skutków transakcji, tj. zmniejszenie liczby kredytów u nabywcy licencji i zwiększenie ich liczby u sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedawca otrzymuje 50% kredytów zapłaconych przez Nabywcę, pozostałe "kredyty" przypadają PROCAD SA, jako administratorowi systemu. "Przepływ" kredytów między Nabywcą, a Twórcą następuje w momencie transakcji.
  12. Historia "kredytowa" użytkownika jest dostępna z jego strony startowej wybierając pozycję Kredyty. Każda operacja związana z "kredytami" w serwisie ARCHISPACE jest rejestrowana w tym miejscu. Poszczególne operacje wyświetlane są jako lista. Kolejne kolumny oznaczają: Datę zamówienia, Ilość Kredytów, Opis, Podgląd. Pole Data zamówienia podaję datę operacji związanej z kredytami: zamówienia/kupienia kredytów, kupienia rysunków. Ilość podaje liczbę kredytów jaka została zrealizowana na poszczególne operację. Kupienie kredytu jest podawane jako wartość ze znakiem "+" a kupienie rysunku wartość ze znakiem "-". W przypadku zamówienia kredytów ze statusem "Płatność niepotwierdzona" wartość zamówionych kredytów będzie podawana bez znaku. Pole "Opis" opisuje wykonaną prze użytkownika operacje związaną z kredytami. Ikona "Podgląd" wyświetla szczegóły wskazanej operacji.
  13. W sytuacji kiedy prezentacja graficzna pobieranego rysunku jest niezgodna z jego fizyczną zawartością kupujący może zgłosić Nadużycie. Nadużycie to funkcja systemu ARCHISPACE która jest dostępna w okresie 7 dni po pobraniu rysunku udostępnionego za "kredyty." Każde zgłoszone nadużycie jest rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych. Do momentu rozpatrzenia nadużycia stan konta kredytowego użytkowników biorących udział w transakcji nie ulega zmianie. Historia zgłaszanych nadużyć to lista wszystkich nadużyć związana z użytkownikiem serwisu ARCHISPACE. Szczegółowy opis działania mechanizmu zgłaszania Nadużyć znajduje się pod adresem www.archispace.pl/kredyty.
  14. W przypadku uznania przez PROCAD SA zgłoszenia Nadużycia za słuszne transakcja jest anulowana, tj. Nabywcy zwracane są wszystkie wydane kredyty, natomiast Sprzedawcy otrzymane kredyty są zabierane. Operacja ta jest potem widoczna w Historii "kredytowej". Każde nadużycie jest rozpatrywane indywidualnie i może skutkować zablokowaniem konta Sprzedawcy (i co za tym idzie anulowaniem wszystkich posiadanych przez niego kredytów).
  15. W przypadku nie uznania przez PROCAD SA zgłoszenia Nadużycia za słuszne, zostaje ono uznane za niebyłe i usunięte z systemu, a ilość kredytów posiadanych przez każdą ze stron transakcji pozostaje bez zmian.
  16. Użytkownik, który uważa, że doszło do nieprawidłowości działania systemu Archispace może zgłosić PROCAD SA reklamację na adres email : archispace@archispace.pl. W szczególności reklamacji podlega "skasowanie kredytów" pomimo braku dostępu do pliku oraz nie naliczenie "kredytów" jako zapłaty za pobrany przez innego użytkownika plik. PROCAD SA reklamację rozpozna w terminie 7 dni roboczych, przy czym milczenie PROCAD SA uważa się za odmowę uwzględnienia reklamacji.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Skuteczne założenie konta przez użytkownika poprzez naciśnięcie panelu "Wyślij zgłoszenie" skutkuje automatycznym wyrażeniem zgody na:
   1. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk,
   2. udostępnianie danych osobowych przez PROCAD SA na rzecz partnerów biznesowych których lista znajduje się na stronie portalu ARCHISPACE pod adresem: http://www.archispace.pl/node/3
   3. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z treścią art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne,
   4. przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
  2. Administratorem danych osobowych jest PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, KRS nr 0000258329. Podstawą prawną przetwarzania jest umowa dot. korzystania z platformy Archispace.pl.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy (posiadania konta w serwisie Archispace.pl), a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych. Administrator zastrzega sobie prawo, przez cały okres obowiązywania umowy, do wykonywania działań marketingowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Usunięcie konta w serwisie Archispace będzie skutkować zaprzestaniem wykonywania działalności marketingowej, chyba, że użytkownik wyrazi dalszą zgodę na przetwarzania danych we wskazanym celu na podany adres: archispace@archispace.pl.
  4. Użytkownikom będącym osobami fizycznymi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych celem zawarcia umowy jest obowiązkowe, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości rejestracji w serwisie Archispace.pl
  5. Polityka Prywatności Administratora Danych Osobowych dostępna jest w oddzielnym dokumencie Polityka Prywaności.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Żaden z Użytkowników ARCHISPACE nie będzie rościł pretensji do PROCAD SA z tytułu zamieszczonych w serwisie utworów, ich przydatności, bezpieczeństwa itp. Użytkownicy przyjmują do wiadomości oraz akceptują fakt, że PROCAD SA zapewnia jedynie platformę wymiany informacji i prezentacji produktów i nie ma wpływu na ich zawartość. Jedynym zobowiązaniem PROCAD SA dotyczącym zawartości jest to, że PROCAD SA zobowiązuje się do zablokowania na 72 godziny dostępu do produktu lub utworu, co do którego osoba trzecia zgłosi zastrzeżenie oświadczając, że narusza on jej prawa autorskie. Po upływie 72 godzin dostęp zostanie wznowiony, chyba że osoba trzecia, o której mowa powyżej przedstawi postanowienie Sądu zakazujące rozpowszechniania utworu albo inny dokument wiarygodnie potwierdzający jej rację, który zostanie uznany przez PROCAD SA. Powyższy zapis ustanawia całość obowiązków PROCAD SA w powyższym zakresie i żadna ze stron nie będzie rościć pretensji do PROCAD SA w związku z opisanymi powyżej działaniami lub decyzjami PROCAD SA.
  2. PROCAD SA zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu ARCHISPACE wywołane okolicznościami poza jego rozsądną kontrolą, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników. W szczególności PROCAD SA nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z ARCHISPACE, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie informatycznym lub sprzętowym. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną w miarę możliwości powiadomieni. W szczególności PROCAD SA nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,
   2. prawidłowe działanie funkcji serwisu,
   3. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
   4. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,
   5. szkody użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika przez osoby trzecie.
  3. PROCAD SA zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający lub rozsyłający treści wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem PROCAD SA bądź innych Użytkowników.
  4. PROCAD SA zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu ARCHISPACE bądź innych Użytkowników. PROCAD SA ma ponadto prawo do zablokowania dostępu do ARCHISPACE dla Użytkownika, który narusza którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. PROCAD SA informuje, że logowania w serwisie są rejestrowane wraz z adresem IP, z którego ono nastąpiło. PROCAD SA informuje, że każdorazowo gdy otrzyma od uprawnionego organu państwowego powołanego do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, PROCAD SA udostępni takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu. Procad zapewnia przy tym że działa w omawianym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi do przekazywania takich danych.
 9. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z ARCHISPACE i usunąć wszystkie umieszczone przez siebie produkty i utwory poprzez pisemny kontakt z firma PROCAD SA.
  2. W przypadku usunięcia konta Użytkownika i plików (utworów) umieszczonych przez niego, licencja udzielona PROCAD SA na ich rozpowszechnianie pozostaje w mocy w zakresie danych Użytkownika i jego projektów umieszczonych przez PROCAD SA na nośnikach trwałych (CD, DVD, Blue-ray, itp.) rozpowszechnianych (lub przygotowanych do rozpowszechnienia) jako element marketingu i promocji portalu ARCHISPACE.
  3. Dla celów dowodowych dane usunięte przez użytkownika przechowywane są w systemie przez 1 rok, w sposób niewidoczny dla innych Użytkowników.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
  2. PROCAD SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem www.archispace.pl/regulamin. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.archispace.pl/regulamin.
  3. O zmianie regulaminu Użytkownicy będą informowani poprzez skrzynkę wiadomości (integralna część każdego konta użytkownika).
Dla producentów | Formy reklamowe | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt